DESIZAUN ABERTURA PROSEDIMENTU APROVIZIONAMENTU

Open date: 05/23/2023
Close date 05/23/2023


Despaixu numeru 102/SMA/AM. Covalima/V/2023 “FORNESIMENTU MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE BA SERVISU MUNISIPAL AGUA, SANEAMENTU NO AMBIENTE”


Attached Documents

© 2023 Covalima Municipality Administration