ANÚNSIU KONKURSU

Hahu loke: 09/19/2023
Hahu taka 10/09/2023


ANÚNSIU KONKURSU

Loron: 19 Setembru 2023

Numeru: KP/003/SMA-AMC/IX/2023

Ho meiu ida-ne’e Administrasaun Munisipiu Covalima liuhusi Servisu Munisipál Aprovizionamentu hakarak informa ba públiku katak Administrasaun Munisipiu Covalima loke no konvida kompañia sira ne’ebé iha interese no elijibel atubele mai kompete iha Konkursu Públiku hanesan tuir mai:

MANUTENSAUN EDIFISIU, TRAKTOR NO REABILITASAUN MORU  SERVISU MUNISIPAL AGRIKULTURA;


Anexu dokumentus

© 2024 Presidente Autoridade do Monicipiu de Covalima